Samuel Imrich

Rok narodenia: 2002

Bydlisko: Radava

ITHF ranking