Martin Imrich

Rok narodenia: 2004

Bydlisko: Radava

ITHF ranking